Utdrag ur brev från Karl Johan Lindborg


Gå direkt till brevet:
Om David maj 1914
Flytten till Sverige nyåret 1914/15
Brevkort från Norge januari 1915 om husköp
Om nya huset mars 1915
David hälsar på april 1915
Den ljuvliga gården maj 1915
Elsas första barnfödsel december 1915
Om husbranden oktober 1916
Augusti 1917 om Norgeresa och boende i Söderhamn
Dödsbud om Lydia juni 1918
Om Lydia och ransonering augusti 1918
Maj 1920 om Cyrus och David
Juli 1920 om branden i Trångssund
Oktober 1921 om David och Cyrus
Lycklig ålderdom oktober 1923
Januari 1924 Therése fyller 60

 

Till brevmenysidan

Stockholm 4.5. 14.

                Kära Elsabarnet
Hvad har jag nu felat emot dig emedan du ej svarar på mitt bref eller har du så mycket att göra så att du ej hinner sända ett par rader till far. Sänd nu något lifstecken hit till Tegnérgatan 25 2tr innan vi resa till Finland den 11 dennes d.v.s. nästa måndag. Wi äro ju närmare hvarandra nu och så är portot billigare.
David har nu gått från Kölby, men de veta ej hvart. Jag gaf honom 80 kr.,innan jag reste från Kalmar. Få se hur han nu sköter sig. Han gick tidigt sista torsdag. Du har väl inte hört af honom.
Ja vi bo här i Stockholm en 14 dagar och sedan styra vi kosan till Finland. Få se huru det kommer att gå i sommar, om jag får fortsätta eller ej.

Skall nu helsa på Ester ett slag innan jag reser till Finland.
Wi må godt och hafva helsan båda två.
Wore roligt att veta huru de nygifta kan må nu, sedan smekmånaden är förbi.
Hjartliga helsningar från oss båda till Josef och Dig
                                 Pappa
Helsa till dina svärföräldrar.

tillbaka till menyn

Stockholm d. 10 Jan. 1915.
       Kära Elsabarnet
              Gud är vår tillflykt, om än hafvet rasade så att för dess bullers skull bergen sjönke. Halleluja.
Ja se nu äro vi åter i Sverige fastän vi nog undrade huru det skulle tillgå. Nåja, det var att sätta sig på slädan kl.8 på morgon tisdagen efter jul och så åka 3 och ½ mil i dåligt före då man fick springa upp för de många backarne, och ändtligen efter 5 timmar voro vi i Ekenäs och så på tåget i en fart från kl 4 e.m. till kl. 9 afton den andra, då vi voro i Torneå.....det var icke litet oro huru vi skulle slippa från Torneå till Haparanda, ty det hade visst varit ganska svårt för samtliga att komma igenom. Kroppsvisitation m.m. och kvarhållande eller sändande tillbaka och till Sibirien. Det hade vi ju ej riktigt lust till. Också av försiktighet innan vi skulle gå igenom skärselden offrade vi en del vyer och films åt förintelsen. En del papper ansåg jag klokast att sända tillbaka till Cyrus för att icke gifva någon anledning ill missförstånd. Wisitationen gick dock bättre än vi hoppats. En packe kärleksbref blev noga undersökt, men som de voro skrifna före krigsutbrottet återlemnades de genast. Men en ung svensk, som vi fingo i sällskap måste lemna sin pakke morsbref derför att de voro skrifna nu i höst. Han får dem igen med posten ifall de ej innehålla något förgripligt.
Jultidn. som vi hade granskades noga, men då jag framlade min bibel sade den som undersökte:"Ah, en bibel"! Samt öppnade den ej. Likväl var den aldeles fullstoppad med åtskilliga skrifvelser. De voro af religiös natur, men i den bibeln kunde godt varit mycket förgripligt innehåll. Det käns nu mycket behagligt att vara borta från Finland ty då man är utländing är man aldrig säker för deras spioneri och fast man är aldeles oskyldig, kan lätt en misstanke yppa sig och då är det nog. Gud vare tack att vi kommit lyckligt från Trångsund. Det var obehagligt att vistas sedan kriget bröt ut.
Sedan vi fått passet och satt oss i slädan för att fara genom porten måste passet än en gång uppvisas innan vi tillåtas passera, och så öfver elfven fram till Haparanda der vi mottagas af svenska tullen och ny visitation och passuppvisning egde rum. Der hade ett stort bönehus intagits för visitation i hvilket man äfven kunde få kaffe m.m. Sedan vi nu blifvit färdiga bar det af i klingande fart och 10 gr. kallt den 2½ mil långa vägen dels på elfven, och dels på landsväg till jernvägen vid Karungi station. Derifrån gick tåget kl:9 tiden på kvällen. Färden med släde skedde i månsken och vi lågo raklånga i släden. Så fortsätter vi på natten med tåget till Boden dit vi kommo kl:3 på morgonen och så fingo sitta der till kl:8 på f.m. då vi ångade vidare den långa vägen till Stockholm.


Wi gjorde en liten visit ner i Sundsvall, men vände strax igen då vi ej fingo någon sysselsättning. Ankom till Stockholm efter 4 dygns resa natt och dag i tredje klass utan sofvagn söndag morgon den 3dje Jan. Nyårsnatten tillbringade vi på Bodens jernvägsstation. Härligt månsken och granarne snötyngda och 25 graders kyla åkte vi hela tiden som i ett "sagoslott". I Torneå sågo vi en härlig solnedgång kl: 1 på dagen. Man skulle tro att vi båda gamla ungdomar skulle känna oss uttröttade efter en sådan resa, men deraf märktes intet. Det kändes som vi hade vaknat i Stockholm efter god sänghvila. Men här var ingen snö, grått och ruskigt och influensa och det dröjde inte länge förrän äfven jag fick en släng af slefven, men nu håller den på reträtt sedan jag begagnat fläderthe kamferpulver kinin och droppar samt lakritspastiller och bastu med efterföljande nattsvettningar.
Fortsätter nu sedan jag träffat David här på posten Han håller sig ändå någorlunda snyggt klädd, men något arbete har han ej fått Utom det jag sände honom har han fått något af Ester till jul......

tillbaka till menyn

Brevkort poststämplat i Kristiania 31.1.15 till Doktor J. Nilsson, Hospitalet, Lund, (Sverige)
Mycken tack för kort och lyckönskningar på Karldagen. Hur är det med Elsebarnet efter som hon inte svarar på brefvet från Stockholm? Wi äro väl i Göteborg i slutet af februari adressen dit p.r. Wi göra väl ett besök i Skåne på samma gång.
Ha nu köpt ett litet ställe i närheten af Jönköping på 5 rum och 2 kök med 40 fruktträd och många bärbuskar samt härligt läge en kilometer från anhalt. tåg 3 gånger dagligen. Wi hoppas det skall bli härligt på sommaren. Wi har betalt 2,500 kontant. Gud är god som gifver oss allt godt rikligen till att nyttja. Och sedan får vi gå till ett bättre land. Här nere får vi hvad vi behöfva, men himlaarvfet blir ändå öfver. Wi ha så trefligt och bröllopsresan räcker än. Det är väl att jag har det så, ty det skulle ej vara roligt att vara ensam alltid på resa.


Stället ligger i Tenhult som såg ut så här 1910

Nu stanna vi i Sverige tills kriget blir slut. Skola tillträda 1 april men resa redan till Jönköping för att ordna litet med målning o.s.v. Kära helsningar från Therése och Farsgubben

tillbaka till menyn

Åkersdahl Tenhult den 12 mars 1915 Esaias 12.4.

Kära lilla Elsabarnet

Jag sitter nu här i min ensamhet, i min nyförvärfade stuga. Förre ägaren afflyttar icke förr än 1 aprill, men jag har ändå en kammare på öfra våningen der jag kan vara för mig själf och trifs ganska bra. Therése är till Stockholm för att hemta sina saker som stått på vinden samt för att skaffa tillfyllnaden 2000 kr som ska betalas den 1 aprill. Här skall bli auktion på deras lösöre onsdag d. 17 och skall Therése vara här för att vi kan ropa in hvad vi möjligen behöfv af det som säljes. Några höns åtminstone som finns här. Katten får vi på köpet. Här är rätt mycket snö, men det är nu blidväder så att det blir väl snart att få se det grönska. Jag undrar om inte jag tar en tur ner åt Skåne nu i slutet af Mars medan snön smälter ty det kanske blir mindre tid i april. David har ju nu hopp om plats i Taberg ett stycke söder om Jönköping. Han får komma dit när som helst. Det har varit en lång och tråkig vinter för honom. Måtte han taga lärdom däraf och ställa sig annorlunda. Det är på vattenfabrik. Ja lilla Elsa! Det är som en saga att jag nu har blifvit Smålänning på gamla dar. Jag har ju rest mycket och sett mycket men aldrig sett en plats der jag skulle vilja bo och nu i ett tag blefvo vi vissa och bestämda och inte det alenast, men äfven storförtjusta öfver stället och om nejden.

Det är som i Skåne stor slätt, men ändå berg och skog i bakgrunden, aldeles lagom kuperad mark. Kyrkan syns från fönstret och desintill ligger Rogberga sjön. Jernvägshaltpunkten Hyltan ligger mitt emellan Tenhult och Jönköping Och till haltpunkten är det 20 minuters väg. Det kostar 30 öre till Jönköping. Postadrässen är bäst till Tenhult, ty derifrån går bud hvarje dag till kyrkan och vårt lilla ställe heter Åkersdahl Ett vackert namn! icke sant? Gud vare tack för denna gåfva Måtte jag ej blifva jordiskt sinnad, ty hur bra jag kan få det här på jorden så är det dock mycket bättre att få vara med i den första uppståndelsen......

tillbaka till menyn

   Åkersdal Tenhult
           d. 22.4.15
                             Esaias. 40:26,27.
   Kära lilla Elsabarnet
          Det var så länge sedan jag hörde något från Dig. Undrar hur det är med ditt hufvud!..... David var hemma ett slag i går på cykel. Han är ute och skaffar kunder tills han skall börja med fabriken. Han tycktes vara på godt humör. Lite förkyld var han nog. Annars är det bra folk han kommit till. Han frågade om jag hade haft något bref från dig och undrade om du kommer hit i sommar ett slag. Helsa nu kärt till Josef och säg att mitt öra är så bra lika som det andra och ingen fel på hörselen.....

tillbaka till menyn

Från Josefs Bibel tryckt 1904 som han fick på studentdagen 23.5. 1905

Åkersdal Tenhult
den 23 maj 1915

Kära Elsabarnet!

Skall nu skynda att besvara ditt bref. Det var intressant att höra något från Er. Nu ha vi en härlig värme efter den svåra snöstormen för 8 dagar sedan, då det var så svårt att man inte kunde gå ut. Snön drifvade upp för fönster och dörrar och på söndagen fick jag skotta mig igenom en drifva på 1 aln hög och 20 meter lång för att komma ut från gården till landsvägen. Den gick jems med hagtornshäcken. Många träd i skogen och i en del trädgårdar blefvo många träd afbrutna men hos oss blef ingenting skadat. Nu spisa vi på verandan med hela trädgården framför och så de gröna fälten i bakgrunden och sockenkyrkan längst bort. Körsbärsträden börja nu slå ut, så att nästa söndag är nog allt i blom. Har redan sett en del tidig potatis, men denna vecka skall vi försöka få allt i jorden. Sedan skall jag försöka ta mig en resa och möjligen Danmark och skall då helsa på hos Ruth på hemvägen. Therése kommer nog inte med nu, ty hon måste väl se om huset och hönsen och så har hon lite att sy medan jag är borta. När kommer du och Josef och helsar på hos oss? Hjertligt välkomna! Wi ha nu den allra näpnaste dublett en trappa upp der vi tillbringa natten och på morgnarna se vi soluppgången och på aftonen solnedgången. Herlig utsigt öfver höjder och dalar, åkerfält och gårdar och i bakgrunden Huskvarna                      och Wettern Altan -- för det ena fönstret tvenne blommade päronträd och i andra körsbärsträd. Ja, kom och se! Det är så öfver min tanke och önskan att jag är stum af förvåning Gud har planterat en lustgård och när allt var färdigtsatte han Adam dit.


Sockenkyrkan Rogberga kyrka

En förtjusande liten furuskog med en dalsänkning 5 minuters väg till vänster och en ljuflig björkdunge ett litet stycke till höger, allt tjusar öga och sinne. Och så lefva vi som ett par turturdufvor här i all denna härlighet. Wi har nu fått alla rummen färdiga. Jag har målat och Therese har tapetserat. Nya golf i sängkamrarne.
Flaggstången ligger på gården färdig att resas. Här skall bli stort ungdomsmöte af ungdonar från Jönköping och Huskvarna med tal sång musik och kaffe i furuskogen den 20 Juni. Då måste jag vara hemma igen. Detta bref var ämnat till Pingst, men nu kommer det efter. Skall i morgon predika i Jönköping och tala vid festen.
Therése helsa hjertligt och pappalappen. Må väl!

tillbaka till menyn

Ljungbyholm den 26 Deç 1915

Kära lilla Elsa!
En god och lycklig fortsättning på julen och ett lyckligt kommande nyår tillönskar jag dig. Det var ju mycket öfveraskande, det telegrammet jag erhöll just som jag var på väg emellan hemmet och tenhult. Wi voro inpakkade i slädan och stoppade hela posten i fickan och så efter en half timme voro vi framme vid jernvägsstationen och där läste vi den öfveraskande nyheten att Ni fått en julklapp förmer än alla andra. "Ja barn äro en Guds gåva och lifsfrukt en skänk." Jag minns så lifligt den stund i Kristinestad då barnmorskan hade lindat dig första gången och kom ut från sjukrummet i salen där jag satt i gungstolen och hon lade dig i min famn för första gången och nu har du sjelf kommit så långt att du äfven fått en dotter. Det är ju glädjande att känna moderskänslan och isynnerhet tycker jag att svärfar "Osçar" skall vara förtjust att det är en sondotter då han sjelf icke har mer än en dotter, Det är nog frestande att följa med Çyrus och helsa på dig, men jag måste nu genast resa till Waldemarsvik på 6 veckors vikariat för en ung predikant som skall den 28 ut och mobilisera. Men vi ha nog ämnat oss ner till Skåne i "framtiden" i aprill eller så, om Gud ger helsan och då skall jag se min lilla dotterdotter. Hoppas hon till dess blir stora tösen och utvecklar sig till god "sångerska". Gud gifve Dig nu snart krafter och god helsa! War försiktig de första veckorna, ty då man är ovan kan man lätt begå misstag hvilka kunna hänga efter för lifstiden.

Här äro de ju alla rätt duktiga. Lilla Majken är ju nu vid nyåret ett år gammal visserligen liten och klen men äter duktigt i sin pappas famn. Lille Harald är ju en "spelivinker" och påstås att han "brås" på morfar. Nåja, blir han inte svårare än jag, så kan det väl gå an. Greta och Holger, de har tagit sina första steg på den lärda banan. Goda förstånd och lätt att fatta. Ruth har varit rätt duktig under julstöket. Nu pappas lilla pulla hoppas jag att du snart kan få sjelf sköta din lilla "docka"
Çyrus kommer väl då ett slag till nyåret. Med Honom sänder tant Therése en liten "julklapp"
Han helsar hjertligt och gratulerar och så gör äfven Farsgubben. När du orkar kan du skrifva några rader till Waldemarsvik. Helsa Josef kärt och till Limhamn
Pappa

tillbaka till menyn

Jönköping d. 12.8.16 (.....men poststämplat den 12.10.1916)

Kära Elsabarnet

Då det var din födelsedag imorgon den 13de dennes , får jag skynda och hjertligt gratulera dig. Jag har ej besvarat ditt bref det kära der du sände första foto af din lilla skatt. Det var ju förtjusande rart och nog tycker jag att hon påminner om morfar då han var lika liten, fast jag nu växt ifrån mig och blifvit ful.....Du har väl fått mitt brefkort och sett hvilken förlust vi gjort. Och sedan skedde det under sådana omständigheter att vi ej har hopp om ersättning då stadgarna förbjuder intagn. av tjära för uppvärmning. Wäl var att vi hade lite pengar på banken annars hade vi fått gå utan kläder ty allt brann i det närmaste. Therése fick inte en kjol ut och allt linne, våra guldklockor värdepapper och alla antika saker skingarnityr, ja allt. och dessutom 50 kr i pengar. Men Gud vare tack att vi kom ut nästan oskadade. Wi kommo ihåg "Karlsborgsbranden" och vågade ej gå tillbaka in i det brinnande huset. En hel del matvaror brann äfven inne. En hel matta torkad frukt. och en 10 a 12 kg socker. Det är dock sådant som kan fås igen, om vi behöfva det. Jag förstår nog att pröfningen var nyttig och kanske nödvändig, ty vi hade det alltför bra och voro i fara att blifva jordiskt sinnade........ Den avbrända tomten får vi väl försöka sälja, ty då vi ej får någon ersättning kan vi ej tänka på att uppbygga något hus. Det brunna var fullt till värde 5000 kr. Kan man tänka sig att jag var så rik, men Herren gaf och Herren tog välsignat vare Herrens namn.......


Här är det i brevet omtalade brevkortet.
tillbaka till menyn

Sandarne d. 16 Aug. 1917

Kära Elsa och Josef.

Jag är nu lyckligt hemma efter att ha varit borta mera än 3 veckor. Jag hade en lång resa. Tänk då jag lemnade Eder fortsatte jag till Jönköping och fick ut brandförsäkr. Sedan fortsatte jag till Norge via Göteborg och så via Trollhättan upp till Fredrikshald och därifrån öfver Moss och ner till Porsgrund och sedan omkring norska sydkusten besökande Kragerö, Arendal, Kristiansand, Stavanger och Bergen
Allt detta på ångbåt, der jag vanligen fick 1sta plats gratis som sjömansprest "hvilka" är mycket värderade i Norge. Sedan fortsatte på bergenbanan (detta var fjerde gången) till Kristiania och så öfver Charlottenberg och Falun hem. Wi skulle ha gjort denna resa sista vintras, men som det var så kusligt på sjön den tiden och en mängd drifis på kusten grufvade jag mig för den då och måste ensam nu företaga den. Det var ju nu det härligaste väder och med Guds nådiga hjelp kom jag lyckligt igenom den långa, långa vägen. Nu får jag sitta i ro här och ha det trefligt. Det allra trefligaste sommarnöje med segling och badning ute på holmarne samt besökande fartygen med böcker och tidningar. Har nog en utombordsmotor som jag köpte i Stockholm, men har ej kunnat bruka den i brist af bensin.
Men jag har en ganska bra segelbåt som är mycket stadig, så att jag klarar mig med segel, och i lugnt väder och motvind begagnar jag qvarnsegel. Det är i alla fall ett friskt och härdande liv. Och så får jag ju göra precis så myckt jag vill, ty ingen kommenderar mig. En massa böcker går det ju åt så jag har fullt upp att skaffa hem. Svenska, tyska och danska. Norrmän har inte varit en enda på hela sommaren. De kommer ej in i Östersjön nu under kriget.Jag ska tacka så oändligt mycket för sednast. Det var ofantligt kärt att se Eder familjelycka och påminde mig om flydda tider, då äfven jag hade smått folk. Nästa gång, det blir väl i vinter om jag lefver, får jag väl tillfälle att göra om visiten. Nu tänka vi litet smått på morgondagen den 17 Aug. då jag fyller 63 år. Jag vill fira den dagen med tacksägelse till Gud, alla goda gåfvors gifvare, för Hans stora godhet mot mig både andligt och lekamligt.
De hjartligaste helsn. från mig och Therése till stora och små.
Pappa
tillbaka till menyn

Dödsbud om Lydia

                                                            Sandarne d. 2 Juni 1918

                                                            Kära Elsa och Josef!

Ni har varit så tysta derborta i Wadstena, såsom Ni inte funnes till i denna verlden. Jag hinner åtminstone glömma bort att Ni finns. Nog förstår jag att det kan vara mycket att syssla med då man har småttingar och hushåll, men Ni borde ändå förstå att en gammal far hungrar efter att höra hur det går Eder väl. Det är ju varken post eller telegraf hinder i Sverige. Jag hoppas att då Edra barn blir stora att de då ej handla på samma sätt, ty det är smärtsamt att sitta och vänta på underrättelser förgäfves.
Med dessa preludier vill jag nu komma till orsaken, varför jag nu tagit till pennan. Det är den smärtsamma pligten att meddela Eder det vår kära Lydia i Petrograd afled den 2 maj och jordfestes den 6. Hade telegram via Stockholm och Helsingfors derom i går genom pastor Karl Hurtig. Han hade ej fått veta det förr. Dödsorsaken omnämnes ej i telegrammet, men vi får väl veta det sedan. Emellertid ha vi fått en nära in på lifvet gående påminnelse att vi äro dödliga alla, och vi minst förmoda det, kunna vi få order att flytta bort för att icke återvända.
Det är likväl skönt att jag har det vissa hoppet att få möta Lydia i de rättfärdigas uppståndelse. Jag hade så längtat att få träffa henne efter denna fasansfulla vinter, då vi nu snart hoppas få resa till Wiborg, men Gud har förlagt sammanträffandet till en lugnare plats och sparat åt mig en extra salighetsorsak.

Jag tänker mig henne komma emot mig, med sitt småleende, i sin nya englagestalt och säga Wälkommen Pappa! Jag har väntat på dig!
Ja Gud vara lof, att återseendet är kvar. Nu har jag särskilt två, utom alla andra som vänta mig. Skola vi alla mötas där? Jag skall ej tröttna bedja Gud derom!

Wi äro lyckligt installerade nu i vårt sommararbete och ha en förtjusande sommarbostad alldeles vi sjöstranden, der vi kunna se alla fartyg komma och gå och "viken" är fullsatt med holmar. Skogen omsusar oss dessutom med fågelsång dagen lång. Helsn. kära och många till stora och små. Cyrus reste till Finl. den 11 maj. Pappa


tillbaka till menyn

                                                            Sandarna 13.8. 18

                     Kära Elsabarnet

Tack mycket för ditt sista bref. Det är nu så länge sedan att jag glömt bort innehållet, men något minns jag och det skall jag svara på. Först angående Lydia så tycks det vara alldeles omöjligt att få reda på hennes dödsorsak och de närmare omständigheterna. "Död och begrafven"; det är det hela.
Jag fick "Nya Budbäraren" deri de hade skrifvet några rader, men endast i allmänhet. Jag sände det numret till Ester och bad henne sen sända det vidare. I alla fall kan jag tillämpa bibelns ord. Wi andra ha bekymmer om mångahanda, men "Lydia hade utvalt den bästa delen och den skall nu ej tagas ifrån henne." Hon är lyckligt undan allt ondt och alla svårigheter som möta här. En sångare skrifver: "Att alltid här lefva jag icke begär, ty stormar på stormar blott möta mig här. De få klara mornar som får oss uppgå, är nog för den korta lifsglädjen vi få."
Ester tänkte komma hem ett slag, men då hon hörde att det var knappt med maten, föredrog hon att vara med den sjuka Augusta hos slägtingar i en bondgård. Der fans ju mjölk, smör, ägg och annat godt. Här får vi 6 liter mjölk i veckan och så gå till "fäbovallen" en och en half timme efter den.
Nåja vi ha strömming och potatis utan ranson och då kan man ropa "halleluja" Hos Eder ha ni väl godt om bröd då småttingarna väl inte kunna äta upp sin del.....


tillbaka till menyn

                                                            Trångsund den 28 maj 1920

                     Kära Elsabarnet

.....Ja vi trifvas förtjusande väl i vår lilla koja. Hoppas att det ej blir några oroligheter här i sommar. Det ska ju nu underhandlas om fred med Ryssland..... David har varit några veckor på ett gods i närheten av H.fors men skref att han nu imorgon kommer hit i en vecka, innan han reser till Cyrus för att hjelpa med fabriken. Få se om han kommer att stanna i Finland eller reser tillbaka i höst. Cyrus skulle börja med pensionat der i Bromarf, der han trifs utmärkt på sommaren, men det är ju så dyra tider, så det skall vara stort kapital till sådant....


tillbaka till menyn

                                                            Trångsund d. 19 Juli 1920

                     Kära Elsa och Josef samt de små!

.....Ni ha väl läst om den stora branden här på Trångsund. Det var på Ravansaari sidan men vi voro starkt hotade, dels genom stora bränder som med vinden kastades över sundet. Men fastän det tog eld flera gånger på brädstaplarnas tak så voro påpassliga personer färdiga der uppe med vattenpytsar och släkte elden. Dels genom brinnande brädpråmar som kommit på drift och vinden låg åt oss. 4 personer skulle berga pråmarna och då de ej kunde komma iland för elden och pråmarna brunno så måste de söka sin räddning genom att hoppa i sjön, men i det upphettade vattnet kvävdes de och drunknade. Wi voro så starkt hotade då vinden låg åt vår sida, så vi hade redan en hel del saker ute på gården för att lättare få dem bortförda om vi skulle bli utan hus, men vid 12 tiden på natten kunde vi föra in det igen och gå till vila.....Så roar jag mig med höns och kycklingar. En höna har nu åtta ungar. De äro lite mer än en vecka och så ligger en till. Få se hvad det blir af den?.....


Det måste vara här som branden var med västlig vind från Ravansaari mot Uuraansaari över viken dem emellan.
tillbaka till menyn

                                                            trångsund i Okt. 1921

                     Kära Elsa!

......Af David har jag ej hört på länge. Wet ej var han vistas. Får ingenting veta af honom, än då han vill ha hjelp.
Cyrus har haft fullt med arbete på sitt pensionat men nu är han åter ensam och mellankolisk. Han har svårt att bestämma sig.
De hjertligaste helsn. till Josef och barnen från morfar och muther Therése


tillbaka till menyn

                                                            Trångsund d. 10 okt. 1923

                     Kära lilla Elsastumpan.

.....Emellertid har jag gått in i mitt 70de år och tycker nästan att jag är bara 50.....Nu lever jag i en lycklig ålderdom och har fått hundrafalt igen, för vad jag försakat och uppoffrat.....Det är ju snart den 13 oktober och det är ett minne som aldrig bleknar då jag den dagen fick en ny skatt, en dyrbar gåfva i min famn då Gud lade min yngsta dotter till mitt bröst. Och jag har inte haft annat än glädje af henne. Gud hålle sin skyddande hand allt fortfarande öfver henne och med sin kärlek och långmodighet drage henne till sig, liksom han gjorde med mig vid 18 års ålder. Jag gratulerar på det hjertligaste på födelsedagen 1923 oatt min kära Muther Terése instämmer. Helsn. till hela familjen från morfar.


tillbaka till menyn


                                                            Trångsund 20.1.24

Kära barn. Wi ämna oss nu ut på resa den 26 och stanna i Hfors öfver våra bemärkelsedagar. Therese fyller 60 år den 31 Jan. Wår adress blir då "Sjömanshemmet Skotudden Helsingfors"
Cyrus har kommit åter och hoppas vi träffa honom i Hfors. Jag är nu ganska kry och hoppas jag att allt går väl med vår resa åter. Det blir långsamt att sitta här och vänta på sommaren. Det blir så tyst och stilla då sjöfarten slutar. Wi nå inte ut och få lite luft under vingana. Det är nog uppfriskande att byta om luft lite ibland.....Hälsa så innerligt hårt till fyrväpplingen ō äfven till far ō mor från Tant Ris. (är väl barnens sätt att uttala Tant Therése)


tillbaka till menyn